I””m sorry !!

I””m sorry !!
Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN (mới biết tiếng Anh): I?Tm sorry, ông tây cũng lịch sự: I?Tm sorry too, ông VN nghe xong vội vàng: I?Tm sorry three, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for, ông VN làm luôn: I?Tm sorry five. Ông người tây bực mình: Oh shit!!! Ông VN hết hồn: Oh seven!!!